תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות של רשת מלונות ג'ייקוב

תאריך עדכון אחרון: 16.8.21

1.     מבוא

1.1   מועדון הלקוחות מופעל על ידי חברת רביד א.ר. אחזקות בע"מ ח.פ. 02841900, שכתובתה ברנר 21, תל אביב("החברה")

1.2   תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה והוראות הדין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול או תנאי ההצטרפות וכן את היקף או סוג ההטבות ותנאי החברות במועדון הלקוחות.

1.3   הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד ויש לראות בכל התייחסות בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה.

2.     הצטרפות למועדון והחברות בו

2.1  כל המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן להצטרף באמצעות מילוי טופס רישום ייעודי, כמפורט להלן.

2.2  חבר מועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי); (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים; (ג) הוא מילא טופס בקשה להצטרפות  למועדון; ו- (ד) הוא עומד ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה.

2.3  על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של אדם כלשהו כחבר במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה בלבד (בכפוף לדין החל).

2.4  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון (או כל חלק ממנו) בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת החברה, תאפשר לחבר המועדון לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של שלושה חודשים מיום פרסום הודעה כאמור. חבר מועדון שלא יממש את ההטבות שצבר במהלך אותה תקופה, יאבד את זכאותו למימושן ולא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מהחברה או מי מטעמה בגין כך.

2.5  חבר מועדון המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון, יפנה לצורך כך למוקד הקבלה במלון ממלונות החברה או למוקד הטלפוני של שירות הלקוחות (המפורט להלן). מעת ביטול חברותו יאבד חבר המועדון את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מהחברה או מי מטעמה, גם אם יחדש את חברותו במועדון במועד מאוחר יותר.

3.     פרטים אישיים של חבר המועדון, עדכונם והשימוש בהם על ידי החברה

3.1  החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: (א) שם מלא); (ב) מין; (ג) תאריך לידה; (ד) יום נישואים או יום זוגיות, ככל שקיים; (ה) מספר תעודת זהות; (ו) מספר טלפון נייד; (ז) פרטי דואר אלקטרוני; ו- (ט) כתובת מגורים מלאה.

3.2  האחריות על מילוי הפרטים על גבי טופס הרישום, נכונותם ותקינותם היא על חבר המועדון בלבד, והוא מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה כלשהי אצל חבר מועדון או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שחבר המועדון לא מסר כנדרש את פרטי התקשרותו.

3.3  מילוי הפרטים על גבי טופס הרישום, מבטא הסכמה של חבר המועדון להיכללותו במאגר לקוחות החברה, בין היתר, לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים מהחברה באמצעי המדיה השונים.

3.4  בכפוף לאמור בתקנון זה, החברה תעשה שימוש במידע שיתקבל מחבר המועדון לצורך שיווק וקידום לחבר המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת, למטרות ניהולו ותפעולו של מועדון הלקוחות וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון הלקוחות.

3.5  יובהר, כי הצטרפות למועדון הלקוחות מהווה הסכמה לכל חברה מחברות הקבוצה וכל מלון בקבוצה לעשות שימוש בנתונים לצרכי משלוח דיוור ישיר או פרסומים.

3.6  החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך ביצוע משלוח דיוור ישיר לחברי מועדון הלקוחות, להעביר את פרטיהם של חברי מועדון הלקוחות לכל גורם המבצע בפועל את הדיוור הישיר עבור החברה.

3.7  שליחת טופס ההצטרפות מהווה הסכמה של חבר המועדון לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה וכן הוא מאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. המידע המצוי במאגר החברה ייחשב קניינה של החברה, והחברה תוכל להעביר אותו לצד שלישי במסגרת עסקת רכישה.

4.     החברות במועדון הלקוחות

4.1  החברות במועדון הלקוחות הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה.

4.2  לאחר ההצטרפות למועדון הלקוחות, חבר המועדון יקבל אישור בדואר אלקטרוני על הצטרפותו למועדון הלקוחות.

4.3  החברה תהא רשאית להחליט, מפעם לפעם, כי בעת ההצטרפות למועדון, תינתן לחבר המועדון החדש הטבת הצטרפות שתהיה קבועה מראש או ניתנת לבחירה מתוך הסל הטבות, לפי בחירת החברה וכפי שתוכל לשנות מעת לעת. ככל שתוצע הטבת הצטרפות כאמור, חבר המועדון יוכל לבחור מתוך הבחירות שיועמדו לרשותו בעת ההצטרפות בלבד, ולא תהיה לא כל טענה או דרישה ביחס להטבות אחרות שמוצעות לחברי מועדון חדשים שיצטרפו במועד אחר. ההטבה תהיה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד. לא ניתן לממש את הטבת ההצטרפות (ככל שניתנה) לשיעורין.

4.4  חברות במועדון הלקוחות תזכה את חבר המועדון בבאים:

4.4.1   מתן קדימות בשדרוג לחדר בעת האירוח;

4.4.2   צבירת נקודות כמפורט להלן; ו-

4.4.3   הטבות ומבצעים מיוחדים עליהם תחליט החברה מעת לעת (לרבות בחודש יום ההולדת או חודש הזוגיות) לפי שיקול דעתה הבלעדי, במי ממלונות הרשת או בכולם.

4.5  החברה תהא רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את חברותו של חבר במועדון הלקוחות ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה חבר המועדון שימוש שלא כדין בחברותו או פעל בניגוד להוראות התקנון או החוק, או אם החברה סבורה כי חברותו של החבר המועדון הלקוחות עלולה לגרום נזק לחברה.

4.6  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברי המועדון במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי מועדון הלקוחות כל טענה בעניין זה כלפי החברה או מי מטעמה.

4.7  במהלך קיום מבצעים מסוימים, תהיה רשאית החברה להגביל את זכותם של חברי מועדון הלקוחות לממש את הטבת ההצטרפות.

4.8  החברה תהיה רשאית, בכל עת, לקבוע כי מלונות מסוימים ממלונות החברה יוצאו, באופן זמני או קבוע, מהשתתפות במבצע או הטבה מסוימת.

5.     צבירת נקודות ומימושן

5.1  החל מהזמנתו השניה של חבר המועדון, יוכל חבר המועדון להתחיל לצבור נקודות. כל הזמנה באתר של חבילת נופש או טיפול ספא תזכה את חבר המועדון בנקודות לפי חישוב אחוזים מסך הזמנתו שבוצעה במזומן או כרטיס אשראי בלבד (דהיינו, לא באמצעות שוברי מתנה או מימוש נקודות שצבר). יובהר, כי הנקודות יהיו ברות תוקף רק לאחר תשלום מלא בפועל על ידי חבר מועדון הלקוחות בגין האירוח ושערכן יקבע על ידי החברה.

5.2  הנקודות יצברו לחבר המועדון רק לאחר זיהויו כחבר מועדון בעת ביצוע ההזמנה באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני.

5.3  יובהר, כי תשלום בשוברי מתנה לא יזכה בנקודות.

5.4  חישוב הנקודות או צבירת ההטבות לכל חבר מועדון ייערך בעבור כל חבר מועדון בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד/למזג/לצרף נקודות שנצברו אצל חברי מועדון שונים.

5.5  למען הסר ספק, לא ניתן לפדות את סכום הנקודות שהצטברו בכסף מזומן.

5.6  חבר מועדון הלקוחות יוכל לקבל מידע אודות מצב הנקודות העומדות לרשותו באמצעות שירות הלקוחות המפורט להלן.

5.7  אם חבר מועדון הלקוחות סבור כי הוא זכאי לקבל נקודות עבור הזמנה מסוימת שביצע, אשר לא הוספו אוטומטית לחשבונו, עליו לפנות לחברה בתוך 14 יום ממועד ביצוע אותה הזמנה, בצירוף פרטי ההזמנה וקבלה בגין תשלומה וכן כל מסמך אחר שיידרש על ידי החברה. היעדר פנייתו של חבר המועדון בזמן הנקוב ובצירוף הפרטים הנדרשים, לא תאפשר לחבר המועדון צבירת נקודות בגין שהייה כאמור. למען הסר ספק, אין בפניה במועד הנקוב כאמור כדי לאפשר אוטומטית את צבירת הנקודות אלא הדבר ייבחן על ידי החברה ויהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

5.8  ככלל, מימוש הטבות לא יתאפשר במהלך החודשים מאי, אוגוסט, חגי ומועדי ישראל, כריסמס והשנה האזרחית, אלא אם תחליט החברה אחרת.

6.     כללי

6.1  עם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מקבל חבר המועדון על עצמו את תנאי תקנון זה וכן את מדיניות הפרטיות של החברה הקיימת באתר ללא סייגים. הנוסח המחייב של תקנון זה יהיה הנוסח המופיע בעת ביצוע פעולה כלשהי באתר.

6.2  על חבר המועדון תחול האחריות הבלעדית לדווח לחברה בדבר כל שינוי שחל בפרטיו האישיים כפי שנרשמו על ידו בטופס ההצטרפות.

6.3  יובהר, כי החברות במועדון הלקוחות אינה חובה, ונעשית מרצונו החופשי של חבר המועדון, לאחר שקרא את תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות של האתר.

6.4  מעת לעת, רשאית החברה לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי את שם המועדון או את סמליו.

6.5  כל התנהגות או פעולה של החברה לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר, לא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכויותיה או כויתור של חבר המועדון על התחייבויותיו כאמור בתקנון זה, ולא תהווה תקדים מחייב באופן כלשהו.

6.6  מתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במדיה ויחולו תקלות אשר ימנו, באופן זמני, מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כלשהן נגד החברה או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות המועדון לסדרה.

6.7  על הוראות תקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנותו וכן בכל הקשור לחברות המועדון הלקוחות הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות או תקנון זה, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

7.     שירות לקוחות

לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות קבלת מענה לשאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 048866705 או בדוא"ל info@jacobhotels.com.

דילוג לתוכן